Rendelet tervezet 2013-02-13

 [ html: Rendelet http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=101750.142152 ]    pdf • Rendelet • 497 kibibyte  copy  [ html: NMHH http://nmhh.hu/tart/index/174/Tarsadalmi_egyeztetes_alatt ]    [ pdf • Tervezet  ]
Az informatikai és hírközlési miniszter 6/2006. (V. 17) IHM Tervezet! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének .../..... (.... ....) NMHH
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének a), d), f), g), h), i) pontjaiban,
valamint e rendelet 6. §-a vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 6., 7., 8., 9., és 10. pontjában,
valamint e rendelet 6. §-a vonatkozásában a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a természetes személyekre, társadalmi szervezetekre és oktatási intézményekre, akik (amelyek) a Magyar Köztársaság területén rádióamatőr tevékenységet folytatnak. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyre, civil szervezetre, valamint oktatási intézményre, amely Magyarország területén rádióamatőr tevékenységet folytat.
(3) A rendelet szerinti hatósági eljárásokat első fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: hatóság) folytatja le. (3) A rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság).
2. § (8) Rádióamatőr közösség a) a létesítő okirata szerint rádióamatőr tevékenységet is folytató társadalmi szervezet, 2. § (8) Rádióamatőr közösség a) az alapszabálya, alapító okirata vagy társasági szerződése szerint rádióamatőr tevékenységet is folytató civil szervezet,
4. §(8) A vizsgabizottság tagja 18. évét betöltött személy lehet, ... 4. § (8) A vizsgabizottság tagja 25. évét betöltött személy lehet, ...
5. § (1) A rádióamatőr vizsgára a 2. melléklet szerinti kitöltött űrlap, vagy az azon felsorolt adatok megküldésével kell jelentkezni a hatóságnál.
A kitöltött űrlap a hatóságnak elektronikus úton aláírás nélkül is megküldhető.
5. § (1) A rádióamatőr vizsgára a 2. melléklet szerinti kitöltött űrlap megküldésével kell jelentkezni a hatóságnál.
A kitöltött űrlap a hatóságnak elektronikus úton is megküldhető.
5. § (3) Ha a jelentkező ... egy éven belül kérheti újabb vizsgaidőpont kitűzését a már befizetett vizsgadíj elismerése mellett. 5. § (3) Ha a jelentkező ... egy éven belül, egy alkalommal kérheti újabb vizsgaidőpont kitűzését a vizsgadíj ismételt megfizetésének kötelezettsége nélkül.
6. § (1) ... 6. § (1) ... A díjfizetés megtörténtét a jelentkező köteles a vizsga megkezdése előtt a befizetési bizonylat, vagy feladóvevény bemutatásával igazolni.
6. § (4) ... 6. § (4) ... A visszatérítés feltétele, hogy az írásbeli kérelem legkésőbb a kitűzött vizsgaidőpont napját megelőző napon a hatósághoz beérkezzen.
6. § (6) A vizsgadíj tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)−(3) bekezdéseiben foglaltakat,
6. § (6) A vizsgadíj tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)−(3) bekezdéseiben foglaltakat,
6. § (6) b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat, 6. § (6) b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,
6. § (6) c) a díjvisszafizetésre az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat -
6. § (7) A befizetett vizsgadíj a Nemzeti Hírközlési Hatóság bevétele. 6. § (7) A befizetett vizsgadíj a hatóság bevétele.
6. § (8) A vizsgadíjat a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000- 01749007-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
6. § (8) A vizsgadíjat a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
7. § (4) A morze vizsgáról kiállított vizsgabizonyítvány önmagában nem használható fel amatőr engedély iránti kérelem benyújtásához. -
7. § (5) A rádióamatőr vizsgabizonyítvány és a morze vizsgabizonyítvány állam által elismert szakképesítést nem ad, az Országos Képzési Jegyzékben nem szerepel. -
8. § (3) a) Magyarországon kiállított rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, vagy 8. § (3) a) Magyarországon kiállított „Kezdő”, „Alap”, „HAREC” fokozatú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
8. § (8) Az amatőr engedély fokozata alapján használható frekvenciasávokat és adásjellemzőket a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet tartalmazza. 8. § (8) Az amatőr engedély fokozata alapján használható frekvenciasávokat és adásjellemzőket a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló jogszabály tartalmazza.
8. § (12) A Nemzeti Hírközlési Hatóság hivatalos lapjában közzéteszi, és változás esetén módosítja 8. § (12) A hatóság honlapján közzéteszi, és változás esetén módosítja
9. § (3) aa) a vizsgabizonyítvány másolatát, ha azt Magyarországon 1998. január 1. előtt állították ki, ... 9. § (3) aa) a vizsgabizonyítvány másolatát, ha azt Magyarországon 2002. január 1. előtt állították ki, ...
9. § (3) ba) az irányító kezelő amatőr engedélyének számát, 9. § (3) ba) az irányító kezelő Magyarországon kiállított érvényes amatőr engedélyének számát, egyéni hívójelét,
9. § (3) bb) az irányító kezelő „HAREC” megjelölésű vizsgabizonyítványának és „CEPT Licence” megjelölésű amatőr engedélyének másolatát, amennyiben azokat nem Magyarországon állították ki, -
9. § (3) cc) rádióamatőr közösség által üzemben tartott amatőrállomás esetén az irányító kezelő „HAREC” megjelölésű vizsgabizonyítványának és ”CEPT Licence” megjelölésű amatőr engedélyének másolatát, amennyiben azokat nem Magyarországon állították ki, -
9. § (5) A külföldön kiállított vizsgabizonyítványt és amatőr engedélyt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítése nélkül fogadja el a hatóság.
- 9. § (7) Az amatőr engedély kiadása iránti kérelmet a hatóság elutasítja, ha a kérelem teljesítése a 20. § (4) vagy (5) bekezdésében meghatározott okból nem lehetséges.
10. § (1) c) az engedélyes értesítési címét; -
10. § (1) d) természetes személy esetén az engedélyes születési helyét, idejét; 10. § (1) c) természetes személy esetén az engedélyes születési idejét;
10. § (1) e) természetes személy esetén az engedélyes anyja nevét;
10. § (1) f) közösségi és különleges amatőr engedély esetén a telepített amatőrállomás telepítési helyét (QTH); 10. § (1) d) közösségi és – a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás kivételével – különleges amatőr engedély esetén a telepített amatőrállomás telepítési helyét (QTH);
10. § (1) m) a távíró adásmód használatának lehetőségét vagy tiltását; 10. § (1) k) a kézi távíró adásmód használatának módját, lehetőségét;
10. § (5) Az egyéni amatőrállomás telepítési helyének (QTH) hatvan napon túli megváltoztatását előzetesen be kell jelenteni a hatóságnak. 10. § (5) Az egyéni nem különleges amatőrállomás telepítési helyének (QTH) hatvan napon túli megváltoztatását előzetesen be kell jelenteni a hatóságnak.
- 12. § (12) A hívójel karakterei az angol abc karakterkészletéből és számokból állnak.
13. § (1) d) hívójel/P minden más esetben. -
14. § (1) A hatóság az Eht-ban meghatározott feladatainak végrehajtása érdekében hatósági nyilvántartást vezet a rádióamatőr vizsgára való jelentkezési lapon, az amatőr engedély iránti kérelemben, a vizsgabizonyítványban és az amatőr engedélyben szereplő adatokról. 14. § (1) A hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (továbbiakban: Eht.) meghatározott feladatainak végrehajtása érdekében hatósági nyilvántartást vezet a rádióamatőr vizsgára való jelentkezési lapon, az amatőr engedély iránti kérelemben, a vizsgabizonyítványban és az amatőr engedélyben szereplő adatokról, valamint az állomások telepítési helyéről.
14. § (2) A hatóság hívójel jegyzéket vezet, amely tartalmazza ... 14. § (2) A hatóság az érvényes amatőr engedélyekben kijelölt hívójelekről jegyzéket vezet, amely tartalmazza ...
14. § (3) A hatóság a hívójel jegyzéket honlapján kéthavonta frissítve közzéteszi. 14. § (3) A hatóság a hívójel jegyzéket internetes honlapján közzéteszi.
- 15. § A forgalmazás során tilos:
h) rádióamatőr állomás más elektronikus hírközlési hálózattal való összekapcsolása.
17. § (1) a) dátum; 17. § (1) a) a forgalmazás dátuma;
18. § (3) Az amatőrállomás által okozott, illetve tűrt rádiózavarokra vonatkozóan az Eht. 68. §-a és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 18. § (3) Az amatőrállomás által okozott, illetve tűrt rádiózavarokra vonatkozóan az Eht. 56. §-a és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 18. § (5) Zavarokozás esetén a hatóság jogosult az állomás sugárzási paramétereit, az állomás üzemidejét korlátozni.
19. § (1) A hatóság ellenőrzi a rádióamatőrök tevékenységét és amatőrállomásait. 19. § (1) A hatóság - ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné - előzetes értesítés nélkül helyszíni ellenőrzés során, vagy térben vehető jelek alapján ellenőrizheti a rádióamatőr tevékenységét és amatőrállomásának sugárzási paramétereit.
19. § (2) A hatósági ellenőrzés során szükségessé váló hatósági laboratóriumi vizsgálat legfeljebb tizenöt munkanapig tarthat. 19. § (2) Amennyiben a hatósági ellenőrzés során a hatóság hatósági laboratóriumi vizsgálat lefolytatását tartja szükségesnek, annak időtartama legfeljebb tizenöt munkanap lehet.
19. §(5) Az amatőrállomás nem jogszerű használatának jogkövetkezményeire az Eht. 68. §-ában és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 67. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 19. § (5) Az amatőrállomás elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályt sértő használatának jogkövetkezményeire az Eht. 48-50. §-ában és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.
20. § (1) Amennyiben a hatóság tudomást szerez arról, hogy az engedélyes a 10. § (4) vagy (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, az engedélyest felszólítja a bejelentés pótlására. 20. § (1) Amennyiben a hatóság tudomást szerez arról, hogy az engedélyes a 10. § (3), (4) vagy (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, az engedélyest határidő kitűzésével felszólítja a bejelentés pótlására.
20. § (2) A hatóság visszavonja az amatőr engedélyt attól,
a) akivel szemben ezt a bíróság jogerős ítéletében elrendelte,
20. § (2) A hatóság az amatőr engedélyt visszavonja,
a) bíróság jogerős döntése alapján,
- 20. § (2) b) a rádióamatőrök érdekképviseleti szerve által – etikai vizsgálat során – hozott elmarasztaló határozat alapján;
20. § (2) b) aki ellen rádióamatőr tevékenységgel kapcsolatos, jogerős elmarasztaló szabálysértési határozatot harmadik alkalommal hoztak. 20. § (2) c) elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt előírások súlyos vagy ismételt megsértése esetében.
- 20. § (3) Ha a közösségi amatőr engedély vagy különleges amatőr engedély visszavonására (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor, akkor a hatóság a felelős kezelő részére kiadott engedélyeket is visszavonja.
- 20. § (4) Ha az amatőr engedély visszavonására a (2) bekezdés a) pontja alapján került sor, akkor új rádióamatőr engedély a bíróság döntése szerint – kérelemre – adható ki újra.
- 20. § (5) Ha az amatőr engedély visszavonására (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor, akkor a hatóság az engedélyestől visszavonja valamennyi rádióamatőr engedélyét, és a visszavonó határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 180 nap letelte után adható újra ki – kérelemre – rádióamatőr engedély az engedélyes részére.
- 20. § (6) A hatóság a jogerős visszavonó határozatról, annak jogerőre emelkedésekor értesíti a rádióamatőrök érdekképviseleti szervét.
- (7) A rádióamatőr engedély megszűnik az engedélyes halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti
a) a rádióamatőr szolgálatról szóló 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet,
b) a rádiótávközléssel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet 5. és 6. §-a, valamint 7. §-ának (4) bekezdése,
c) a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 13. §-a, valamint 1. mellékletének 6. pontja,
d) a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 34. §-a,
e) a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004.
21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
21. § (2) E rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 8. §-a (6) bekezdésének a) pontja, 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint 12. §-a (11) bekezdésének a) pontja 2006. november 1-jén lép hatályba. -
21. § (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet
a) 2. mellékletének IV. fejezete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
b) 1. függeléke a következő rövidítésekkel egészül ki:
[A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése]
„FM Frequency Modulated Frekvenciamodulált
NBFM Narrow-Band Frequency Modulated Keskenysávú frekvenciamodulált
TV Television Televízió”
-
21. § (4) E rendelet hatályba lépése előtt kiadott egyéni amatőr engedély módosítása vagy meghosszabbítása iránti kérelem esetén az engedélyes megtarthatja az amatőr engedélyében kijelölt hívójelét. Ha a kérelem benyújtásakor az engedélyes több egyéni amatőr engedélye alapján különböző hívójelekkel rendelkezik, a hatóság visszavonja az engedélyes valamennyi egyéni amatőr engedélyét, és helyettük egy új egyéni amatőr engedélyt ad ki. Az engedélyes a kérelmében megjelölheti, hogy melyik korábbi hívójelét kívánja megtartani. -
Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter
Szalai Annamária
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

Az 1. mellékletben lévő - rádióamatőr vizsga tárgykörök - táblázat módosult.
Példa 5. Hívójelek - nemzeti azonosító jelek ( prefixek )

Jelenlegi Tervezet
e: Európa E: Szomszéd országok
a: mind A: (Európa)
b: mind B: mind
Általános követelmények:
1. A hivatkozott mennyiségek mértékegységei, valamint azok általánosan használt többszörösei és törtrészei e a b A B
2. Az összetett szimbólumok használata e a b A B
3. Matematikai fogalmak és műveletek:
számtani alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) e a b A B
törtek e a b B
tíz hatványai, kitevős mennyiségek, logaritmusok b B
négyzetre emelés, négyzetgyökvonás a b B
inverz értékek b B
lineáris és nemlineáris diagramok értelmezése b B
bináris számrendszer b B
4. A képletek alkalmazása és azok átalakítása b B
I. Műszaki tárgykör:
1. Villamosság-, elektromágnesség- és rádió-elmélet
1.1. Vezetőképesség:
vezető, félvezető, szigetelő e a b B
áram, feszültség, ellenállás e a b B
amper, volt és ohm mértékegységek e a b E A B
Ohm-törvény e a b A B
Kirchhoff-törvények b B
villamos teljesítmény a b A B
teljesítmény mértékegységei e a b E A B
villamos energia b B
telep kapacitása (amperóra) b
1.2.Áramforrások:
telepek és tápegységek e a b B
feszültségforrás, forrásfeszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás, kapocsfeszültség a b B
feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása b B
1.3. Villamos tér:
villamos térerősség b B
térerősség mértékegysége (volt/méter) b B
villamos terek árnyékolása b B
1.4. Mágneses tér:
áramvezető körül kialakuló mágneses tér b B
mágneses terek árnyékolása b B
1.5. Elektromágneses tér:
rádióhullámok, mint elektromágneses hullámok e a b B
terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz összefüggése e a b A B
polarizáció a b B
1.6. Szinuszos jelek:
grafikus ábrázolása az idő függvényében e a b A B
pillanatérték, amplitúdó, effektív érték, átlagérték b B
periódus, periódusidő a b B
frekvencia e a b B
frekvencia mértékegysége e a b A B
fázis, fáziskülönbség b B
1.7. Nem-szinuszos jelek:
hangfrekvenciás jelek a b B
digitális jelek, négyszögjel a b B
grafikus ábrázolás az idő függvényében a b A B
egyenfeszültségű komponens, alaphullám, magasabb harmonikusok b B
zajok (vevő termikus zaja, sávzaj, zajsűrűség, vevő hasznos sávszélességébe eső zajteljesítmény) b B
1.8. Modulált jelek:
modulációk típusai, előnyeik, hátrányaik e a b A B
modulálatlan vivőhullám (CW) e a b A B
amplitúdómoduláció (AM) e a b E A B
fázismoduláció, frekvenciamoduláció (FM) és egyoldalsávos amplitúdómoduláció (SSB) e a b E A B
modulációs löket és modulációs index b B
vivő, oldalsávok, sávszélesség a b A B
CW, AM, SSB és FM jelek hullámalakjai b B
CW, AM és SSB jelek spektruma b B
digitális modulációk: FSK, BPSK, QPSK, QAM a b B
digitális modulációk: bit sebesség, karakter sebesség (baud-rate) és sávszélesség b B
ciklikus redundancia vizsgálat (CRC), újraküldés, hibakorrekció (FEC) b
1.9. Teljesítmény és energia:
szinuszos jelek teljesítménye e a b A B
a következő dB értékekhez tartozó teljesítményarányok: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB (mind pozitív, mind negatív értékeik esetén) b B
egymás után kapcsolt erősítők vagy csillapítók bemeneti és kimeneti teljesítmény arányai dB-ben b B
illesztés és annak fajtái b B
be- és kimeneti teljesítmény és a hatásfok közötti összefüggés a b A B
csúcs burkoló teljesítmény (PEP) b
1.10 Digitális jelfeldolgozás:
mintavételezés és kvantálás a b B
legkisebb mintavételi frekvencia (Nyquist frekvencia) b B
konvolució (időtartományban/frekvenciatartományban, grafikai megjelenítés) b B
kiegyenlítő (anti aliasing) szűrés, visszaállító szűrés b B
analóg-digitális/ digitál-analóg konvertálás (ADC/DAC) b B
2. Alkatrészek
2.1. Ellenállás:
ellenállás fogalma e a b B
ellenállás mértékegysége e a b A B
áram-feszültség karakterisztika b B
teljesítmény-disszipáció a b B
színkódok alapelve a b
ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása e a b A B
2.2. Kondenzátor:
kapacitás fogalma e a b B
kapacitás mértékegysége e a b A B
kapacitás összefüggése a méretekkel és a dielektrikummal b B
reaktancia b B
feszültség és áram közötti fázisviszonyok b B
kondenzátorok jellemzői, fix és változtatható kapacitású kondenzátor (lég-, csillám-, keramia-, műanyagszigetelésű-, és elektrolitikus kondenzátorok) a b B
kondenzátorok párhuzamos kapcsolása e a b A B
2.3. Induktivitás:
önindukciós tényező b B
induktivitás mértékegysége e a b A B
menetszám, az átmérő, a hossz és a mag anyagának hatása az induktivitásra b B
reaktancia b B
feszültség és áram közötti fázisviszonyok b B
jósági tényező b B
2.4. Transzformátor:
ideális transzformátor b B
összefüggések a menetszám-arány és a feszültség-, áram-, és impedancia arány között b B
transzformátor típusok, alkalmazások a b B
2.5. Dióda:
diódák használata és alkalmazása a b A B
egyenirányító dióda a b A B
Zener-dióda a b A B
fényemittáló dióda (LED) b B
kapacitásdióda (varicap) b B
záróirányú feszültség, áram és teljesítmény b B
2.6. Tranzisztor:
a tranzisztor, mint erősítő és oszcillátor a b A B
pnp és npn tranzisztorok b B
erősítési tényező b B
térvezérlésű tranzisztor (n- és p-csatornás, j-FET) és bipoláris tranzisztor összehasonlítása b B
gate (vezérlőelektróda) és a source (forráselektróda) közötti ellenállás b B
drain (nyelő) árama és feszültsége közötti viszony b B
tranzisztor földelt-emitteres, -bázisú és -kollektoros kapcsolásban: a kapcsolások be- és kimeneti impedanciája, az előfeszítés módszerei b B
2.7. Egyéb:
egyszerű termikus eszközök, elektroncsövek b B
feszültségek és impedanciák a nagyteljesítményű elektroncsöves fokozatokban, impedancia transzformálás b B
egyszerű integrált áramkörök (beleértve a műveleti erősítőket) b B
hőviszonyok egyszerű áramkörökben b B
3. Áramkörök
3.1. Alkatrészek kombinálása:
ellenállások, kondenzátorok, tekercsek, diódák és transzformátorok soros és párhuzamos kapcsolása a b A B
áramok és feszültségek a fenti áramkörökben b B
nem ideális ellenállás, kondenzátor és tekercs nagyfrekvenciás viselkedése b B
3.2. Hangolt körök és szűrök:
soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete a b A B
rezonanciafrekvencia a b A B
hangolt rezgőkör jósági tényezője b A B
sávszélesség a b A B
sáváteresztő szűrő a b A B
aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő és sávzáró szűrők passzív elemekből b B
szűrők frekvenciamenete b B
Pí-szűrő, és T- szűrő b B
kvarckristály, kvarcszűrő b B
nem ideális elemek hatásai b B
digitális szűrők (lásd 1.10. és 3.8.) b
3.3. Tápegység:
félhullámú és teljeshullámú egyenirányító áramkörök, hídkapcsolású egyenirányító a b A B
simító áramkörök a b A B
kisfeszültségű tápegységek stabilizátor áramkörei b B
kapcsolóüzemű tápegységek, elválasztás, EMC b B
3.4. Erősítő:
kisfrekvenciás erősítők a b A B
nagyfrekvenciás erősítők a b A B
erősítési tényező, erősítés szabályozása b B
amplitúdó-frekvencia jelleggörbe és sávszélesség b A B
A, AB, B, és C osztályú erősítők a b A B
erősítők nemlineáris torzításai, túlvezérlés b B
3.5. Detektor:
AM detektor (burkoló detektor) a b A B
diódás detektor e a b
produkt detektor és beat oszcillátor (BFO) a b B
FM detektor a b A B
3.6. Oszcillátor:
visszacsatolás (szándékos és nem szándékos rezgések) b A B
frekvenciát és a stabil rezgési feltételeket befolyásoló tényezők b A B
LC oszcillátor a b B
kristályoszcillátor, harmonikus (overtone) oszcillátor b B
feszültségvezérelt oszcillátor (VCO) b B
fáziszaj b B
3.7. Fáziszárt hurok (PLL):
szabályozó hurok, komparátor áramkörök b B
frekvencia szintézis programozható osztóval a visszacsatoló hurokban b B
3.8. Diszkrét idejű jelek és rendszerek:
véges (FIR) és végtelen (IIR) válaszidejű szűrők elrendezése b
Fourier transzformáció (DFT, FFT, grafikus ábrázolás) b
közvetlen digitális szintézis (DDS) b
4. Vevők
4.1. Típusai:
egyenes vevő e a b A B
egyszer- és kétszertranszponált szuperheterodin vevő a b A B
4.2. Tömbvázlatok:
CW vevő (A1A) a b A B
AM vevő (A3E) e a b A B
SSB vevő (J3E) a b A B
FM vevő (F3E) e a b E A B
4.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés):
nagyfrekvenciás erősítő (hangolható vagy fix átvitelű) a b A B
oszcillátor (fix és szabályozható) a b A B
keverő a b A B
középfrekvenciás erősítő a b A B
határoló b B
detektor, beleértve a produkt detektort e a b A B
hangfrekvenciás erősítő a b A B
automatikus erősítésszabályozás (AGC) b B
S-mérő b B
zajzár a b A B
tápegység a b B
4.4. Vevők jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva):
szomszédos csatorna b B
szelektivitás a b A B
érzékenység a b A B
vevőzaj, zajtényező b B
stabilitás b B
tükörfrekvencia b B
lefulladás, vevő blokkolás b B
intermoduláció, keresztmoduláció b B
visszakeverés (fáziszaj) b B
5. Adók
5.1 Típusai:
frekvenciaáttevéses (keveréses) és anélküli adók a b A B
5.2. Tömbvázlatok:
CW adó (A1A) a b A B
SSB adó (J3E) a b A B
FM adó (F3E) e a b E A B
hangfrekvenciás moduláció a PLL VCO-jában a b
5.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés):
keverő a b A B
oszcillátor (kristályoszcillátor, VFO) a b A B
elválasztó fokozat a b A B
meghajtó a b A B
frekvenciatöbbszöröző a b A B
teljesítményerősítő a b A B
kimeneti illesztés a b A B
kimeneti szűrő (Pí-szűrő) a b A B
frekvenciamodulátor e a b A B
fázismodulátor a b A B
SSB modulátor a b A B
kristályszűrő b B
tápegység a b B
5.4. Adók jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva):
frekvenciastabilitás a b A B
rádiófrekvenciás sávszélesség a b A B
oldalsávok a b A B
hangfrekvenciás tartomány b B
nemlinearitás (harmonikus és intermodulációs torzítás) a b B
kimeneti impedancia b B
kimenő teljesítmény e a b E A B
hatásfok b B
frekvencialöket b B
modulációs index b B
CW billentyűzési kattogás, csipogás b B
SSB túlvezérlés és fröcskölés (Splattering) b B
zavaró nagyfrekvenciás kisugárzások a b A B
készüléksugárzások b B
fáziszaj b B
6. Antennák és tápvonalak
6.1. Antennák típusai:
középen táplált félhullámú antenna e a b A B
végén táplált félhullámú antenna a b A B
hajlított dipól b B
negyedhullámú függőleges antenna (földelt alap) e a b E A B
parazitaelemes antenna (Yagi) a b A B
apertúra antenna (parabolikus reflektor, tölcsérantenna) b B
többsávos antennák (trap dipól) b B
6.2. Antennák jellemzői:
feszültség és áram eloszlása az antennán b B
impedancia a betáplálási ponton e a b A B
nem rezonáns antenna kapacitív vagy induktív impedanciája b
polarizáció b B
antenna irányítottsága, hatásfoka nyeresége b B
besugárzott terület b B
effektív kisugárzott teljesítmény (ERP, EIRP) e a b E A B
előre - hátra viszony b B
vízszintes és függőleges sugárzási diagramok b A B
6.3. Tápvonalak:
párhuzamos vezetőkből álló tápvonal b B
koaxiális kábel, csatlakozók e a b E A B
hullámvezető b
hullámimpedancia (Z₀) b B
sebességtényező b
állóhullámarány e a b E A B
veszteségek a b A B
balun e a b A B
antenna illesztés e a b A B
antenna hangoló egységek szerepe (Pí-tag, T-tag) e a b A B
konstrukciók és felhasználási módok a b
táplálási módok, előnyök és hátrányok a b
7. Hullámterjedés:
szakasz-csillapítás, jel-zaj viszony e a b
közvetlen átlátás (szabadtéri terjedés, a távolság négyzetével fordított arányú törvényszerűség) b B
ionoszféra rétegek és hatásuk e a b A B
ionoszféra rétegeinek hatása a rövidhullámok terjedésére e a b A B
Nap hatása az ionoszférára b B
többutas terjedés az ionoszférában b B
kritikus frekvencia b B
maximális használható frekvencia (MUF) b B
felületihullám, térhullám, kisugárzási szög és áthidalt távolság e a b E A B
fading a b A B
troposzférikus terjedés (Duct-jelenség, szóródás) a b A B
antenna magasságának hatása az áthidalható távolságra (rádió horizont) a b A B
hőmérsékleti inverzió b
szórt (sporadikus ) E-visszaverődés b
auróra jelenség hatása a terjedésre b
meteor-nyomvonalas terjedés b
Hold-visszaverődés b
galaktikus zajok b B
földi eredetű zajok (termikus zaj) b B
atmoszférikus zajok (távoli villámlás) b B
időjárási viszonyok hatása a VHF és UHF terjedésre a b A B
RH, URH és a mikrohullámú terjedés sajátosságai a b A B
Napfolt-ciklus és hatása a rádiótávközlésre a b A B
terjedési előrejelzésekhez szükséges ismeretek: domináns zajforrások, jel-zaj viszony, legkisebb vehető jelszint, szakasz, antennanyereség, tápvonal csillapítás, legkisebb adóteljesítmény b B
8. Mérések
8.1. Mérések végzése:
egyen és váltakozó feszültség és áram mérése e a b A B
mérési hibák: frekvencia, hullámalak és a műszerek belső ellenállásának hatása a mérés pontosságára b B
ellenállás mérése a b A B
egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése: átlagos teljesítmény, csúcs burkoló teljesítmény (PEP) a b A B
feszültség- állóhullámarány (VSWR) mérése a b A B
rádiófrekvenciás jel és burkolójának hullámalak-mérése b B
frekvenciamérés a b A B
rezonanciafrekvencia mérése b B
8.2. Mérőműszerek:
több méréshatárú műszer (digitális, analóg) a b
rádiófrekvenciás teljesítménymérő b A B
reflektométer híd, állóhullámarány-mérő (SWR-mérő) a b A B
frekvenciaszámláló b
abszorbciós frekvenciamérő a b B
jelgenerátor b B
oszcilloszkóp b B
spektrumanalizátor b B
műterhelés e a b A B
9. Zavarkibocsátás és zavartűrés
9.1. Zavarok elektronikus berendezésekben:
blokkolás b B
intermoduláció b A B
zavarok a hasznos jelben (TV, rádió) e a b E A B
zavarok a hangfrekvenciás áramkörökben a b A B
9.2. Zavarok oka elektronikus berendezésekben:
adó térerőssége e a b A B
adó zavaró sugárzásai e a b E A B
nemkívánatos hatás a berendezésre: az antennabemenet felől, más csatolt vonalak felől (hálózat, hangszóró, csatlakoztatott kivezetés) és a közvetlen sugárzásból a b B
9.3. A zavarok elleni védekezés módjai, a zavarok megelőzésére és elhárítására tett intézkedések:
szűrés a b A B
csatolásmentesítés a b A B
árnyékolás e a b A B
jó RF földelés e a b B
teljesítmény csökkentés e a b E A B
adó- és TV-antenna eltávolítása egymástól a b A B
egyik végén táplált félhullámú antenna elkerülése a b A B
jó viszony a szomszédokkal e a b E A B
II. Biztonságtechnikai tárgykör:
10. Villamos biztonságtechnika
10.1. Életvédelem:
villamos áram hatása az emberi szervezetre e a b A B
áramütés elleni megelőző intézkedések, eljárás balesetek esetén e a b E A B
az elektromágneses tér egészségügyi hatása b B
akkumulátorok kezelése e a b
10.2 Hálózati táplálás és veszélyei:
hálózati táplálás veszélyei e a b E A B
az elektromos hálózatok vezetékeinek – a nullavezető, a fázisvezető és a földelő vezető – színjelzései e a b A B
védőföldelés e a b E A B
túláram és zárlat elleni védelem, gyors- és lassú biztosítók a b A B
a kettős szigetelés e a b E A B
10.3 Nagyfeszültség veszélyei:
egyenfeszültségek, kis és nagyfrekvenciás váltófeszültségek veszélyei a b A B
a feltöltött kondenzátor veszélye e a b A B
10.4 Villámcsapás:
a védekezés fajtái (antenna elhelyezés, villámáram felfogó-, levezető kialakítása) e a b E A B
berendezések földelése e a b E A B
III. Forgalmazási tárgykör:
Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások
1. Forgalmazásnál használt betűk
1.1. Nemzetközi betűzési ábécé:
A=Alfa B=Bravo C=Charlie D=Delta E=Echo F=Foxtrot G=Golf H=Hotel I=India J=Juliet K=Kilo L=Lima M=Mike N=November O=Oscar P=Papa Q=Quebec R=Romeo S=Sierra T=Tango U=Uniform V=Victor W=Whiskey X=X-ray Y=Yankee Z=Zulu e a b A B
1.2. Magyar betűzési ábécé:
A=Aladár, Antal B=Béla C=Cecil D=Dénes E=Elemér F=Ferenc G=Géza H=Helén I=Ilona J=János K=Károly L=László M=Mátyás, Mihály N=Nelli O=Olga P=Péter Q=Kvelle R=Róbert S=Sándor T=Tamás U=Ubul V=Viktor W=dupla-Vilmos X=ikszes Y=ipszilon Z=Zoltán e a b E A B
2. Q-kódok
Kód * Kérdésben * Válaszban
QRK * Milyen a jeleim olvashatósága? * Jeleinek olvashatósága ... fokozatú. b B
QRM * Zavarja Önt ... ? * Zavar ... . e a b E A B
QRN * Légköri problémái vannak? * Légköri problémáim vannak. a b A B
QRO * Növeljem a teljesítményemet? * Növelje a teljesítményét! a b A B
QRP * Csökkentsem a teljesítményem? * Csökkentse a teljesítményét! e a b E A B
QRS * Lassabban adjak? * Adjon lassabban! a b A B
QRT * Szüntessem be az adást? * Szüntesse be az adást! e a b E A B
QRV * Készen áll? * Készen állok. e a b E A B
QRX * Mikor hív újra? * Újra hívom ... órakor a ... frekvencián. a b A B
QRZ * Ki hív engem? * Önt ... hívja. e a b E A B
QSB * Halkulnak a jeleim? * Jelei halkulnak (fading). a b A B
QSL * Tud adni vételi nyugtázást? * Adok önnek vételi nyugtázást. e a b E A B
QSO * Tud forgalmazni ... -val? * Közvetlenül tudok forgalmazni. e a b E A B
QSY * Váltsak másik frekvenciára? * Váltson másik frekvenciára! e a b E A B
QTH * Mi a telepítési helye? * A telepítési helyem ... e a b E A B
3. Forgalmazási rövidítések
BK folyamatban lévő adás megszakítása e a b E A B
CQ minden állomásnak szóló általános hívás e a b E A B
CW folyamatos hullám(ú) e a b E A B
DE -tól, -től, a hívott állomás hívójelének elválasztása a hívó állomás hívójelétől e a b E A B
K felszólítás adásra e a b E A B
MSG üzenet a b A B
PSE kérem e a b E A B
RST a vett jelek érthetősége, erőssége, hangszíne e a b E A B
R a vétel megtörtént e a b E A B
RX vevő e a b E A B
TX adó e a b E A B
UR az Ön ... (birtokviszony) e a b E A B
4. Nemzetközi vészjelek, veszélyhelyzeti forgalom, kommunikáció természeti csapás
esetén
vészjelek:
a rádiótávíró adásmódban: ” · · · ─ ─ ─ · · · ” (SOS), a rádiótávbeszélő adásmódban: „MAYDAY” e a b E A B
amatőrállomás nemzetközi használata országos méretű természeti csapás esetén e a b E A B
amatőrszolgálatok számára felosztott frekvenciasávok e a b A B
5. Hívójelek
amatőrállomás azonosítása e a b E A B
hívójelek használata e a b E A B
hívójelek felépítése e a b E A B
nemzeti azonosító jelek (prefixek) e a b E A B
6. Sávtervek
IARU sávtervek elvei e a b
IARU sávtervek céljai a b
IV. Jogi tárgykör:
Az amatőrszolgálatokra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok
1. Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzata
amatőrszolgálat és műholdas amatőrszolgálat definíciója e a b E A B
az amatőrállomás meghatározása a b A B
a Nemzetközi Rádiószabályzat 25. cikke a b A B
rádióamatőr frekvenciasávok a b
az amatőrszolgálatok szolgálati kategóriája b A B
az ITU rádiós körzetei b A B
2. Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozások
a T/R 61-01, T/R 61-02 és ECC/REC/ (05)06 Ajánlás ismerete e a b
amatőrállomások ideiglenes használata CEPT tagországokban a b A B
a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok helyzete a b
3. Nemzeti jogszabályok engedélyezési feltételek
rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabályok e a b E A B
rádióamatőr vizsgák e a b
engedélyezési feltételek e a b E A B
naplózási ismeretek bemutatása: naplóvezetés, annak célja és a rögzített adatok e a b E A B

A rádióamatőr igazolvány rejtélyes "Valabe"-je helyett "Valide" szerepel.


Diszkussziók


Véleményem

Experiment is the sole judge of scientific “truth”. A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard  [ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]


⌂ Index
Verzió: 2024-05-09 ( 2013-02-15 .. 2024-04-20 07:08:56 UTC )
gg630504  Creative Commons License: by-nc-sa Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!  external HG9IEG Visszajelzés: